Pemegang Saham

PT. BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA

SUSUNAN KEPEMILIKAN
1.  Tubagus Mika Gideon Budiman
2.  Mia Budy Setyagraha
3.  Hj. Raehana Fatimah
4.  H. Totok Daryanto
5.  Drs. H. Dumairy, M.A.
6.  Prof. Dr. H. Amien Rais, M.A.
7.  Dr. H. Chairil Anwar
8.  Moh Himawan Saputra
9. Prof. Dr. Hj. Aliyah Rosyid B.
10. DR H Yahya Muhaimin
11. Hj. Choifah